Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو22000

ایزو 22000

سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی(استاندارد ISO 22000)

مقدمه:

ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف  کننده مربوط است. از آنجایی که بروز خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله ای از  زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد. بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاشهای مشترک کلیه طرفهای ذینفع در زنجیره مواد غذایی تضمین می شود. ISO 22000 به وسیله کارشناسان صنعت غذا به نمایندگی سازمان های بین المللی متخصصان و همکاری نزدیک کمیته CODEX (حاصل همکاری سازمان غذا وکشاورزی سازمان مللFAO و سازمان بهداشت جهانی WHO ) تهیه شده است که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی:

ابزاری برای مدیریت ریسک است که به صورت خاص در صنعت غذا برای اطمینان ایمنی غذا طراحی شده است.

هدف از پیاده سازی:

کنترل وکاهش تمام عوامل خطر زای شناسایی شده به محدوده قابل قبول،باعث تحویل محصولی سالم به مصرف کننده نهایی ویا مرحله بعدی از زنجیره تولید می گردد. تهیه شواهد کافی به منظور اثبات قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی براساس الزامات قانونی وهمچنین الزامات مشتری ازجمله مواردی است که سازمان های دخیل در زنجیره تولید، به آن نیازمندند.

دامنه کاربرد:

سازمانهای درون زنجیره ای مواد غذایی، دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام  و تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان موادغذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی همراه با سازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

مزایای پیاده سازی:

امکان پذيري و تجزيه و تحليل خطر

ايجاد برنامه های پیش نيازی عملياتی

مدیریت سیستم

به روز در آوري اطلاعات و مستندات اوليه مشخص کننده

PRP، و طرح HACCP

طرح ريزی تصديق

رديابی و کنترل عدم انطباق

ارتباط متقابل کلیه دست اندر کاران زنجیره تولید مواد غذایی

کنترل فرآیند

 

پروپوزال 22000

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO 22000:2005 تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1-       شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استانداردISO 22000 :

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد ISO 22000:2005 :

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO 22000:2005

2-2-           مميزي داخلي الزامات استاندارد  ISO 22000:2005

3-      تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشكیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

4-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1-           تدوین خط مشی ایمنی مواد غذایی

4-2-           تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی

4-3-           تدوین نقشه فرایندها

5-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1-           تدوین شناسنامه فرایندها

5-2-           سيستم مديريت ایمنی مواد غذایی (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3-           مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن  بر اساس استاندارد)

5-4-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-5-           تدوین روش در جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری که می تواند پیامدهایی بر تحقق محصول ایمن داشته باشد

5-6-           طرحریزی و تحقق محصول ایمن(شامل: برنامه های پیش نیازیPRP ، مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده ، مشخصات محصول نهایی، برنامه C&D ، مورد مصرف ، نمودارهای جریان مراحل فرآیند و اقدامات کنترلی بر آلودگی های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی، تجزیه و تحلیل خطر، استقرارPRP های عملیاتی ، استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP ، طرح ریزی تصدیق ، سیستم شناسایی و ردیابی ، کنترل محصول نامنطبق)

5-7-           تصدیق، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(شامل: صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی، کنترل پایش و اندازه گیری، ارزیابی نتایج تصدیق، بهبود مستمر)

5-8-           تدوین نظامنامه سیستم ایمنی مواد غذایی

6-      ممیزی داخلی:

6-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7-      تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 9001:

7-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.

HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved