Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو29001

ایزو TS 29001

سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی ISO/TS 29001

(Petroleum  , Petrochemical and Natural Gas-QMS)

مقدمه:

استاندارد ISO/TS 29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67،مواد، تجهیزات و سازه های دریایی برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید که آخرین ویرایش آن در سال2010 بوده است.

با توجه به نیاز خاص این صنایع  در توانمند سازی  و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول وتعادل این فرآیندها باشرایط محیطی سازمان ،ISO/TS 29001  تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات  مطرح در این سازمان نموده است.

سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی:

مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازارجهانی،جامعه جهانی،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.

هدف از پیاده سازی:

ایجاد سیستم مدیریت کیفیتی که با تأکید بر پیشگیری از عیوب و کاهش نوسانات و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه دهندگان خدمت،زمینه را برای بهبود مستمر فراهم می آورد.

دامنه کاربرد:

این مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمانهای تأمین محصولات و خدمات مرتبط با صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف میکند.

مزایای پیاده سازی:

 افزایش کارایی و بهبود کیفیت

• بهبود استراتژی شرکت

• رضایت کارکنان 

• فرآیند بهبود مستمر

• توجه به پیشگیری از بروز خطا

• استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند

• ارزش افزوده بیشتر در فعالیتها

• اطمینان از آنکه رضایت ذینفعان در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند


HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved