Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو50001

ایزو 50001

سیستم های مدیریت انرژی(ISO 50001)

مقدمه:

این استاندارد بین المللی بر مبنای عناصر مشترک استانداردهای سیستمهای مدیریتی  ایزو بنا نهاده شده است تا از انطباق بسیار با9001 ISO و 14001 ISO اطمینان حاصل شود.درسال 2001 این استاندارد تدوین شد و سیر تکاملی خود را پیمود تا اینکه در سال 2011 آخرین بازنگریها در مورد آن صورت پذیرفته است.

مدیریت انرژی:

شامل تمام اقداماتی است که دربرگیرنده طرحریزی،برنامه ریزی،اجرا و کنترل مؤثر با اطمینان از حداقل مصرف انرژی برای انجام فعالیتهای سازمان است.همچنین سیستم مدیریت انرژی به سازمانها کمک می کند تا به صورت مستمر و منظم نسبت به بهبود عملکرد انرژی در قبال الزامات قانونی و سایر قوانین اقدام نمایند.

هدف از پیاده سازی:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات برای استقرار،اجرا،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی در سازمان است،که سازمان قادر خواهد بود،یک رویکرد نظام مند برای دستیابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی،شامل بازدهی انرژی،مصرف و استفاده انرژی رادر نظر بگیرد.

دامنه کاربرد:

این استاندارد قابل کاربرد برای هر سازمان که می خواهد انطباق با خط مشی انرژی بیان شده خود را تضمین و انطباق با سایر الزامات را اثبات کند کاربرد خواهد داشت.

مزایای پیاده سازی:
کاهش هزینه های انرژی
مدیریت پایدار
حفاظت زیست محیطی
بهبود تصویر عمومی
استفاده از تشویقهای مالی
استفاده بهینه از انرژی
افزایش بهره وری در انرژی
اقدام سازمانها به بهبود کارایی انرژی
بهبود مداوم سالیانه و بهبود عملکرد در استفاده از انرژی


HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved