Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو18001

ایزو OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(استاندارد OHSAS 18001)

مقدمه:

علت اصلی پیدایش سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ایجاد راهی برای رعایت مقررات اجباری است که روز به روز سخت گیرانه تر می شوند. اولین گامی که در این زمینه، یعنی تدوین یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برداشته شد  تدوین استاندارد BS 8800:1996 توسط موسسه استاندارد انگلیس بود با ارائه این استاندارد نیاز به یک استاندارد بین المللی در این زمینه بیشتر احساس گردید که منجر به ایجاد استاندارد OHSAS 18001 شده که آخرین ویرایش آن در سال 2007 بوده است.

سری OHSAS شامل دو بخش می باشد:

  • OHSAS 18001 الزاماتی که بر مبنای آن ممیزی انجام شده و گواهی نامه ارائه می گردد
  • OHSAS 18002 راهنمای پیاده سازی سیستم

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:

یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمان ها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزینه های ناشی از بیماری های شغلی و همچنین انجام شکایت های مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند.

هدف از پیاده سازی :

شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

دامنه کاربرد :

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی که ارتقاء و بهبود و ایمنی وضعیت پرسنل خود را مدنظر قرار داده اند.

مزایای پیاده سازی:

بهبود فرهنگ ایمنی،افزایش کنترل مخاطرات

بهبود کارایی عملیات وکاهش حوادث اتلاف ساعات تولبد

بهبود ایمنی،کیفیت محیط کار روحیه کارگران وافزایش اعتبار سازمان

کاهش هزینه های ناشی از عدم ایمنی و بهداشت

افزایش بهره وری

 

پروپوزال OHSAS 18001

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي OHSAS 18001:2007 تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1-       شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استانداردOHSAS 18001 :

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد OHSAS 18001:

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد OHSAS 18001

2-2-           مميزي داخلي الزامات استاندارد  OHSAS 18001

3-      تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشكیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

4-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1-           تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

4-2-           تدوین اهداف سیستم ایمنی و بهداشت شغلی

4-3-           تدوین نقشه فرایندها

5-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1-           تدوین شناسنامه فرایندهای موثر بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

5-2-           سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3-           شناسايي خطرات کار مربوط به طراحی و توسعه، فرآيندهای ساخت و توليد، بسته بندی و حمل و نقل،عملکرد پيمانکاران و تأمين کنندگان، مديريت عملیت، استخراج و توزيع مواد خام و منابع

5-4-           طراحی روش جهت ارزیابی خطرات کار

5-5-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-6-           تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی .

5-7-           تدوین روش برای کنترل عمليات و فعاليتهايي که در ارتباط با ریسک های غیر قابل تحمل شناسايي شده است.

5-8-           تدوین روش برای شناسايي احتمال وقوع و نحوه مقابله با حوادث و وضعيتهای اضطراری بالقوه که می تواند پيامدهایی بر ایمنی و بهداشت شغلی داشته باشد.

5-9-           تدوین روش برای پايش و اندازه گيری مشخصه های کليدی عمليات و فعاليتهایی که امکان دارد پيامدهایی بر ایمنی و بهداشت شغلی داشته باشد.

5-10-         تدوین نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

6-      ممیزی داخلی:

6-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7-      تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 14001:

7-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.

HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved