Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو14001

 

ایزو 14001

سيستم مديريت محيط زيست استاندارد (ISO 14001)

مقدمه:

استاندارد خانواده ISO 14000  شامل استاندارد هاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد. اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط  سازمان بین المللی استاندارد به وجود آمد و ویرایش بعدی این استاندارد در سال 2004 انجام شده است. استاندارد مذکور تضمين کيفيت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زيست محيطی و حفظ آن، بيان مي نمايند.

سیستم مدیریت محیط زیست:

سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرحريزي، تعريف مسئوليتها، تعيين روش ها و فرآيندها و  همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري وحفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است. استاندارد ISO 14000 نیز نظیر استاندارد ISO 9001 مبتی بر چرخه بهبود PDCA (برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام) می باشد.

هدف از پیاده سازی:

ایجاد زمینه مناسبی برای سازمانها در درک مفاهیم محیط زیستی و بکارگیری روشهای متفاوت در طرحریزی،اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیستی فراهم می آورد و منجر به کاهش آلاینده های محیط زیستی میشود.

دامنه کاربرد:

در تمام سازمانها و ارگانهای مختلف برای حفظ محیط زیست ومصرف بهینه کاربرد دارد.

مزایای  پیاده سازی:
پیشگیری از آلودگی
کاهش پسماند
استفاده مجدد از مواد
کاهش ریسک فعالیت های زیست محیطی سازمان
کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
توجه به جنبه های زيست محيطی در ارائه خدمات، توليد و کاهش سطح ريسکهای زيست محيطی در فعاليتهای شرکت
کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد های صنعت بر محیط زیست
کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
بازیافت کنترل شده ضایعات
استفاده بهينه از منابع طبيعي
صرفه جويي در هزينه و زمان با توجه به نگرش سيستماتيک و آينده نگر
افزایش رضايت در محيط و ايجاد انگيزه در کارکنان
کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا
افزایش بهره وری وکاهش بارمالی
یگپارچه کردن سیستم های مدیریتی وبهبود روشهای مدیریت
کاهش هزینه های ناشی از اتلاف موادو انرژی
رعایت قوانین ملی ومرتبط محیط زیستی
حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط

 

پروپوزال 14001

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO 14001:2004 تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1-       شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استانداردISO 14001 :

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد ISO 14001:2004 :

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO 14001:2004

2-2-           مميزي داخلي الزامات استاندارد  ISO 14001:2004

3-      تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشكیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

4-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1-           تدوین خط مشی محیط زیست

4-2-           تدوین اهداف زیست محیطی

4-3-           تدوین نقشه فرایندها

5-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1-           تدوین شناسنامه فرایندهای موثر بر مدیریت محیط زیست

5-2-           سيستم مديريت محیط زیست (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3-           شناسايي جنبه های محیط زیست مربوط به طراحی و توسعه، فرآيندهای ساخت و توليد، بسته بندی و حمل و نقل،عملکرد پيمانکاران و تأمين کنندگان، مديريت پسماند، استخراج و توزيع مواد خام و منابع

5-4-           طراحی روش جهت ارزیابی جنبه های زیست محیطی

5-5-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-6-           تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی .

5-7-           تدوین روش برای کنترل عمليات و فعاليتهايي که در ارتباط با جنبه های زيست محيطی بارز شناسايي شده است.

5-8-           تدوین روش برای شناسايي احتمال وقوع و نحوه مقابله با حوادث و وضعيتهای اضطراری بالقوه که می تواند پيامدهای زيست محيطي داشته باشد.

5-9-           تدوین روش برای پايش و اندازه گيری مشخصه های کليدی عمليات و فعاليتهایی که امکان دارد پيامدهای زيست محيطی داشته باشد.

5-10-         تدوین نظامنامه سیستم مدیریت محیط زیست

6-      ممیزی داخلی:

6-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7-      تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 14001:

7-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.

HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved